Zdroje dat

DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD)
referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod
Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV)
centrální informační systém VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
Předpis č. 178/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Předpis č. 71/2003 Sb.
Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
Předpis č. 262/2012 Sb.
Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Předpis č. 137/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
Předpis č. 5/2011 Sb.
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Předpis č. 254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Předpis č. 164/2001 Sb.
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)